Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2024/ 2025 se koná 10. 4. 2024 od 13:00 do 16:00 hodin v budově školy.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Zákonní zástupci si s sebou vezmou občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněné formuláře potřebné k zápisu (k vyzvednutí ve škole).


Zápis do 1. třídy 2024/ 2025 – kritéria pro přijetí

Vážení rodiče,
zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2024.

U zápisu jsou zákonní zástupci povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

Aby bylo dítě přijato, musí být splněna následující kritéria:
I. Připravenost dítěte na školní docházku.
Přiměřenou tělesnou a duševní vyspělost dítěte orientačně posoudí zapisující učitelé na základě údajů získaných od rodičů (zákonných zástupců).

II. Datum narození.
Nástup v řádném termínu.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Nástup po odkladu.
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu příslušného kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce i dítě, kterému byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.

III. Prostorová kapacita školy (třídy).
V případě zapsání většího počtu dětí, než je stávající prostorová kapacita školy (třídy), budou děti přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií.
1. Děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy.
2. Děti, které mají ke dni zápisu na naší škole sourozence.
3. Děti s trvalým bydlištěm z nespádové obce.

IV. Přijetí dítěte.
Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (seznam bude vyvěšen na vývěsce školy před obecním úřadem a na webových stránkách školy). Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.

V Makově dne 27. 2. 2024
Mgr. Lenka Chmelíková
ředitelka školy


Kontaktujte nás

Základní škola a mateřská škola Makov, okres Svitavy
Makov 85

570 01 Litomyšl


Kontakty:

Tel: +420 461 635 125

E-mail: zsams.makov@seznam.cz
datová schránka: q23mfbm

ředitelka: Mgr. Lenka Chmelíková


Fakturační údaje:

IČ: 70995150

Účet: 78-9968870287/0100, Komerční banka, a. s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!