Základní škola a mateřská škola Makov, okres Svitavy
V úterý 11. 5. 2021 bude ze závažných provozních a hygienických důvodů (nepoteče voda) uzavřena škola i školka.

Děkujeme za pochopení


V Makově dne 7. 5. 2021Petra Sedliskáředitelka školy


INFORMACE PRO RODIČE O PROVOZU ŠKOLY OD 3. 5. 2021

 • od 3. 5. 2021 otevíráme naši MŠ pro všechny děti

 • v MŠ se děti netestují vůbec a jsou dále bez roušek

 • v ZŠ se od pondělí 3. 5. 2021 budou žáci testovat už jen 1x týdně (v pondělí, neboť je tak minimalizováno riziko odchodu celých tříd do karantény), chirurgické roušky jim zůstávají

 • školy nemusí vydávat rodičům potvrzení o negativním testu za účelem docházky na kroužky – stačí, když rodiče sami napíší čestné prohlášení


Provoz MŠ v době letních prázdnin bude přerušen od 12. 7. do 27. 8. 2021.


V Makově dne 29. 4. 2021Petra Sedliskáředitelka školy


INFORMACE PRO RODIČE O PROVOZU MŠ OD 12. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 otevíráme naši MŠ pro:

 • děti plnící předškolní vzdělávání

 • děti rodičů IZS (Integrovaný záchranný systém)

 • děti učitelů poskytujících prezenční výuku

Povinné testování proběhne každé pondělí a čtvrtek. Testy v MŠ budou prováděny samoodběrem za dopomoci rodičů pod dohledem pedagoga nebo školní asistentky. MŠ může navštěvovat pouze dítě testované, v případě odmítnutí testu, děti zůstávají doma, budou omluvené. Testování bude probíhat v prostorách MŠ v šatně. Prosíme počítejte alespoň s 15 - ti minutami na provedení testu.

Prosíme také, aby každé dítě mělo v sáčku podepsanou chirurgickou roušku!

Děkujeme, určitě to spolu zvládneme.


INFORMACE PRO RODIČE O PROVOZU ZŠ OD 12. 4. 2021


· prezenční výuka bude probíhat od pondělí 12. 4. 2021, v případě malotřídek – nebude probíhat rotace! (všichni žáci budou chodit do školy každý týden);

· během výuky musí mít žák chirurgickou roušku; budou dodržována přísná hygienická opatření (časté větrání, dezinfekce prostor, mytí rukou, nošení roušek u žáků a respirátorů u pedagogů), častý pobyt venku (dle počasí);

· žák se smí být přítomen prezenční výuce pouze na základě provedení samotestu na covid; škola nemůže nutit k testování, pokud žák (zák. zástupce žáka) odmítne, nebude vpuštěn do výuky (škola nemá povinnost žáka distančně vzdělávat);

· testování se bude provádět 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek v prostorách vchodu ZŠ;

· u samotestování není nutná asistence zdravotn. personálu, u první až třetí třídy je možná přítomnost zák. zástupce (je povinen dodržovat rozestupy a mít respirátor);

· po celou dobu bude u testování přítomna osoba pedagoga, která seznámí žáky s postupem samoodběru a zároveň bude výsledky zapisovat;

· na chodbě bude zajištěno místo k sezení a odkládací plocha (lavice); k dispozici budou testovací sady, otevřený odpadkový koš, odpadkové pytle na likvidaci testovacích souprav, dezinfekční prostředek na ruce, dezinfekční přípravek na plošnou dezinfekci v rozprašovači, seznam testovaných osob, stopky, jednorázové papírové utěrky pro případ úklidu rozlité tekutiny, respirátor pro dohlížející osoby a jednorázové rukavice pro osoby nakládající s odpadem;

Průběh testování:

· před testováním si žák vydezinfikuje ruce;

· dohlížející osoba informuje o průběhu odběru;

· testovaný stahuje roušku a provádí odběr podle pokynů:

1. hlavička výtěrové tyčinky je zcela zasunuta do nosní dírky, jemně 5x otočena, následně se odebírá vzorek stejnou tyčinkou z druhé nosní dírky;

2. po dokončení si žák znovu nasadí roušku;

3. následuje vyhodnocení testu: žák si otevírá vyhodnocovací kartu, do označených otvorů vsune výtěrovou tyčinku, odstraní lepicí proužek; dohlížející osoba nakape 6 kapek roztoku; otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne;

4. celý proces trvá max. 15 minut;

Vyhodnocení testování:

· pokud je výsledek negativní, žák vyhodí testovací sadu do určeného koše a může se účastnit prezenční výuky;

· pokud je výsledek pozitivní, žák vyhodí testovací sadu do určeného koše a je okamžitě izolován od ostatních osob, ípadně rovnou odchází ze školy;

· pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a žák musí vykonat nový test;

Pokud se v pondělí (první den testování) objeví pozitivně testovaný žák, je okamžitě izolován od ostatních osob. Škola informuje zákonného zástupce o pozitivním výsledku testu, žák odchází domů, ostatní se učí.

Pokud se pozitivní test objeví jiný než první den prezenční výuky, izolace se vztahuje na všechny žáky, kteří byli s pozitivním v kontaktu, a čeká se na PCR test pozitivně testovaného žáka.


Více informaci najdete na stránkách MŠMT, zde je odkaz: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021
Instruktážní video pro děti a žáky, zde je odkaz:https://www.rekreacnigenetika.cz/video-odbery-covid
Insruktážní video k testování testem LEPU, zde je odkaz:http:/www.youtube.com/watch?v=LsOnrA-Oe
Testování - leták pro rodiče
Testování - leták pro děti a žáky

V Makově dne 8. 4. 2021Ivana Velechovátřídní učitelka

Vážení rodiče,
zařízení školního stravování mohou vykonávat hlavní činnost (zabezpečení školního stravování a poskytnutí závodního stravování.· Školní stravování (hmotné zabezpečení) musí školy a školská zařízení ze zákona zabezpečit pro své děti, žáky a studenty (§ 122 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon),· děti a žáci mají možnost využít školního stravování (hmotného zabezpečení) nikoliv povinnost,· na povinné distanční výuce mají děti a žáci právo na školní stravování, tzn., že žáci ZŠ mají nárok na školní oběd a děti MŠ na povinném předškolním vzdělávání mají nárok na odebrání stravy (dle § 4 odst. 1, 2 a 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování).
POKUD BUDETE MÍT O STRAVOVÁNÍ ZÁJEM, ZAVOLEJTE NA TEL. ČÍSLO: 777 139 982 (paní Klementová, kuchařka). VAŘIT BUDEME V PŘÍPADĚ MINIMÁLNÍHO ODBĚRU 5 OBĚDŮ ZA DEN!!!


V Makově dne 1. 3. 2021Petra Sedliskáředitelka školyVážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

- dětí v mateřské škole

- žáků 1. a 2. ročníků základní školy

- žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy

- ve zbývajících školních družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu.

Škola přechází na distanční vzdělávání pro všechny žáky základní školy a děti mateřské školy, pro které je předškolní vzdělávání povinné, (budete telefonicky kontaktováni).

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz příloha.

Ošetřovné: pro informace o ošetřovném můžete použít odkaz: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Stravné budeme vybírat až po návratů dětí a žáků do škol.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví

V Makově dne 27. 2. 2021Petra Sedliskáředitelka školyVážení rodiče a veřejnost,

do všech vnitřních prostor základní a mateřské školy vstupujte pouze s ochranou dýchacích cest (nos a ústa), kterým je:

- respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

- zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek dle normy ČSN EN 14683+AC.

Po vstupu do mateřské školy si vydezinfikujte ruce.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Děkujeme, že jste ohleduplní a vše dodržujete, chráníte tak zdraví svých dětí, Vaše i personálů školy.


V Makově dne 25. 2. 2021Petra Sedliskáředitelka školy

Přejeme Vám krásné Vánoce a vše nej... v novém roce 2021!

Kolektiv ZŠ a MŠ Makov

Vánoční prázdniny základní školy 21. - 31. 12. 2020

V Makově dne 14. 12. 2020 Petra Sedliskáředitelka školy

21. - 31. 12. 2020 mateřská škola uzavřena z provozních důvodů

V Makově dne 16. 12. 2020 Petra Sedliskáředitelka školy

Otevření prezenční výuky pro všechny žáky ZŠ od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,od středy 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků a žáků vyšších ročníků 1. stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně. Pro všechny žáky ZŠ Makov se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Současně je umožněn i provoz školní družiny. Školní stravování je za dodržení přísných hygienických opatření a pravidel také provozu.Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je stále zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.Kontaktovat Vás bude třídní učitelka.


V Makově dne 13. 11. 2020 Petra Sedliskáředitelka školy


Vláda ČR vydala usnesení o přijetí krizového opatření vzhledem ke COVID-19. S účinností ode dne 14. října 2020 do odvolání platí následující:
- Zákaz osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.- Zákaz osobní přítomnosti žáků na zájmovém vzdělávání ve školní družině.- 26. a 27. října jsou stanoveny jako dny volna. - 29. a 30. října jsou stanoveny jako podzimní prázdniny.- Prezenční výuka v základní škole přechází na výuku distanční (kontaktovat Vás bude třídní učitelka I. Velechová).- Bude-li v provozu školní jídelna, pouze v případě, že bude v provozu MŠ, mají žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, možnost odběru oběda v rámci školního stravování za dotovanou cenu. - Při distančním vzdělávání je žák ze stravování automaticky odhlášen a zákonný zástupce v případě zájmu o školní stravování musí stravu přihlásit telefonicky (461 635 127).
V Makově dne 13. 10. 2020 Petra Sedliskáředitelka školy

Informace MŠMT

Karanténa MŠKrajská hygienická stanice nařídila od středy 7. 10. 2020 karanténu pro všechny učitelky a většinu dětí Mateřské školy Makov. Zavřeno bude do 16. 10. 2020.V důsledku dalších potvrzených případů bude Mateřská škola Makov otevřena až ve středu 21. 10. 2020.Při prvním vstupu dítěte do MŠ po karanténě musí, dle nařízení KHS, jeho zákonný zástupce podepsat Čestné prohlášení, které najdete níže a bude k dispozici přímo v MŠ.

Čestné prohlášení po karanténě

Děkujeme za pochopení
V Makově dne 15. 10. 2020 Petra Sedliskáředitelka školy

ROZHODNUTÍ KHS
Vážení rodiče,

do vnitřních prostor základní a mateřské školy vstupujte pouze se zakrytým nosem a ústy.

Po vstupu do základní a mateřské školy si vydezinfikujte ruce.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Děkujeme, že vše dodržujete, chráníte tak zdraví svých dětí, Vaše i personálu školy.


V Makově dne 18. 9. 2020 Petra Sedliskáředitelka školy

Provoz škol a školských zařízení 2020/21 vzhledem ke COVID 19
O nás

Jsme společné zařízení Základní a mateřské školy v Makově, okres Svitavy.

Základní škola i mateřská škola se nachází ve dvou samostatných budovách blízko sebe v malebné obci Makov na cestě z Litomyšle do Nových Hradů. Obec je obklopena krásným a poklidným okolím. Děti mají možnost vybudovat si pěkný vztah k přírodě i ke zvířatům. Nabízí se zde možnosti spolupráce s místními farmáři a organizacemi (hasiči, Sokol, ...). Díky podpoře obecního úřadu se v mateřské škole ani ve školní družině neplatí školné.

V budově ZŠ probíhá dopoledne výuka a odpoledne se děti ve družině věnují zájmovým, odpočinkovým i sportovním aktivitám.

Mateřská škola slouží dětem předškolního věku k hravým i vzdělávacím činnostem. Jídelnu navštěvují i žáci ZŠ. Máme vlastní kuchyň, kde se připravuje vždy čerstvá a chutná strava.

Výhodou společného zařízení je především úzké propojení ZŠ a MŠ - návaznost předškolního a základního vzdělávání, spolupráce a konzultace pedagogů, propojení dětského kolektivu, společná příprava a účast na různých akcích - besídky, mikulášská a vánoční nadílka, výlety, návštěvy divadel, výstav, společně strávený Den dětí na Růžovém paloučku. Na spoustě aktivit se podílejí dle možností i rodiče.

Dá se říct, že vidíme děti růst od raného dětství až po vstup na druhý stupeň ZŠ. Děti mají po celou dobu pocit bezpečí, zázemí a jistot, které jsou pro ně v tomto věku nejdůležitější.


Organizace vykonává činnost těchto druhů škol a školských zařízení:

 • Základní škola: kapacita: 22 žáků, skutečnost ve školním roce 2020/21: 8 žáků

 • Mateřská škola: kapacita: 19 dětí, skutečnost ve školním roce 2020/21: 18 dětí

 • Školní družina: kapacita: 18 žáků, skutečnost ve školním roce 2020/21: 8 žáků

 • Školní jídelna: kapacita: 40 jídel, skutečnost ve školním roce 2020/21: 32 jídel


Organizace školního roku 2020/2021:

Začátek školního roku: 2. 9. 2020

Podzimní prázdniny: 29. 10. a 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 4. 1. 2021

Vydání pololetního vysvědčení: 28. 1. 2021

Pololetní prázdniny: 29. 1. 2021

Jarní prázdniny: 15. 2. – 21. 2. 2021

Velikonoční prázdniny: 1. 4. 2021

Vydání vysvědčení: 30. 6. 2021

Hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2021

Začátek školního roku 2020/2021: 1. 9. 2021

Naše škola je součástí realizace projektu: MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP LITOMYŠL II. Doba realizace projektu 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021.

Naše škola je od školního roku 2019/2020 zapojena do projektu:

Personální podpora - ZŠ a MŠ Makov

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012653

VÝŠE PODPORY – 763 263,00Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2019

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2021

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Školní asistent - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Školní asistent - personální podpora ŠD

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta školním družinám a školním klubům. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem.

Projektový den v ŠD

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.